Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Protipovodňové opatrenia v povodí toku Lukavica“

28.04.2020

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: informácia pre verejnosť, odborné stanovisko a projektová dokumentácia zverejnené -TU-

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie