hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Gemerská Ves, polder na toku Turiec“

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov; súčasťou je informácia pre verejnosť, odborné stanovisko a projektová dokumentácia.

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja (odkaz)