hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Rozhodnutie MŽP SR č. 7878/2024- 4.1, 28837/2024

Rozhodnutie MŽP SR č. 7878/2024-4.1, 28837/2024 zo dňa 19.04.2024 vydané v odvolacom konaní vo veci napadnutého rozhodnutia  OÚ Bratislava, OSŽP, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja č. OU-BA-OSZP2-2023/349292-145 zo dňa 28.08.2023, ktorým bolo vydané predbežné opatrenie podľa § 43 ods. 1 písm. a) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov