hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Likvidácia štrkoviska v lokalite Sihoť - Oblazov v katastrálnom území Kotešová na roky 2020 - 2027

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť, odborné stanovisko a projektová dokumentácia zverejnené prostredníctvom webového sídla príslušného orgánu štátnej vodnej správy -TU-

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

Číslo konania: OU-ZA-OSZP2-2020/008049/Mac