hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Kremnica, ul. ČSA, VDJ Staničný - rekonštrukcia vodovodu

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť (PDF)

Projektová dokumentácia:

časť 1 (ZIP)

časť 2 (ZIP)

časť 3 (ZIP)

Odborné stanovisko (PDF)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (odkaz na činnosť)