hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Inžinierske siete DNV

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF, 299 kB)

Projektová dokumentácia: sprievodná správa (PDF, 189 kB), technická správa (PDF, 3.34 MB), prehľadná situácia (PDF, 452 kB), koordinačná situácia (PDF, 3.29 MB), situácia dopravy (PDF, 1.94 MB), vzorové priečne rezy (PDF, 2.65 MB)

Odborné stanovisko (PDF, 560 kB)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín (odkaz).