Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

III/3440 Prešov – most cez Sekčov (ul. Solivarská) - rozhodnutie

28.10.2019

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "III/3440 Prešov - most cez Sekčov (ul. Solivarská)" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (-TU-)