Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Hájske - ČOV, kanalizácia

15.04.2020

v zmysle ustanovenia § 16a ods. 7 vodného zákona informácia pre verejnosť o začatí správneho konania spolu s odborným stanoviskom VÚVH a projektovou dokumentáciou pre navrhovanú činnosť „Hájske - ČOV, kanalizácia“.