Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diaľnica D3 Žilina (Brodno) - Kysucké Nové Mesto, privádzač

25.06.2020

Informácia o začatí správneho konania podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"):

Zverejnenie dokumentácie podľa § 16a ods. 7 vodného zákona:

Informácia pre verejnosť (PDF)

Projektová dokumentácia zverejnená na webovom sídle príslušného orgánu štátnej vodnej správy -TU-

Odborné stanovisko (PDF)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina (odkaz).