hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Diaľnica D1 Turany - Hubová

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods.7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o začatí konania.
· Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy oznamuje verejnosti, že subjekt Národná diaľničná spoločnosť, a. s. Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava, IČO: 35 919 001 (ďalej len „žiadateľ“) požiadal listom doručeným dňa 26. 09. 2019 o vydanie rozhodnutia k navrhovanej činnosti podľa § 16a ods. 1 vodného zákona pre pripravovanú stavbu „Diaľnica D1 Turany - Hubová“. Dňom doručenia žiadosti bolo správne konanie začaté.
Súčasťou žiadosti o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti/stavbe „Diaľnica D1 Turany – Hubová“ bola projektová dokumentácia „Diaľnica D1 Turany – Hubová, DÚR 2018“ (DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3, Hlavný inžinier projektu Ing. Imrich Bekeč, december 2018).

· Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, úsek štátnej vodnej správy listom zo dňa 27. 09. 2019 požiadal Výskumný ústav vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) o vydanie odborného stanoviska k navrhovanej činnosti, či uvažovanou stavbou/činnosťou „Diaľnica D1 Turany - Hubová“ ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona a správne konanie rozhodnutím číslo OU-ZA-OSZP2-2019/042742-02/Mac zo dňa 27. 09. 2019 prerušil. Odborné stanovisko VÚVH bolo e-mailom doručené dňa 03.01.2020.

· Verejnosť môže doručiť písomné stanovisko orgánu štátnej vodnej správy k projektovej dokumentácii navrhovanej činnosti alebo k odbornému stanovisku do 10 dní od ich zverejnenia na webovom sídle orgánu štátnej vodnej správy a na webovom sídle ministerstva na adresu:

Okresný úrad Žilina
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja
Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina

· Proti rozhodnutiu vydanému podľa § 16a ods. 1 vodného zákona nie je prípustné odvolanie.

· Súčasťou informácie o začatí konania je:

- Projektová dokumentácia stavby „Diaľnica D1 Turany – Hubová, DÚR 2018“ (DOPRAVOPROJEKT, a. s., Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava 3, Hlavný inžinier projektu Ing. Imrich Bekeč, december 2018).
- Odborné stanovisko Výskumného ústavu vodného hospodárstva Bratislava (VÚVH) k navrhovanej činnosti.
Číslo: OU-ZA-OSZP2-2020/005441-3/Mac

Na stiahnutie: stanovisko_vuvh_dialnica_d1_turany_hubova_31_01_2020.pdf (PDF, 3,09 MB)