hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

Diaľnica D1 Turany – Hubová

Informácia pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v  znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) o podaní žiadosti o  povolenie výnimky z environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) vodného zákona:

Informácia pre verejnosť o podaní žiadosti o povolenie výnimky z  environmentálnych cieľov podľa odseku 6 písm. b) vodného zákona

- Súčasťou informácie o začatí konania je:

Príslušný orgán štátnej vodnej správy: Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Vysokoškolákov 8556/33B, 010 08 Žilina.