Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Biofarma Kaška - rozhodnutie

30.06.2020

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "Biofarma Kaška" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona:

Rozhodnutie (PDF)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:
Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie