Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

BA_DUBRAVKA - Prekladka VN linka č. 1041, 438, 405, Agátová ulica, Bratislava IV.

18.10.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť, projektová dokumentácia a odborné stanovisko (ZIP)

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek kraja (úradná tabuľa)