Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Vodná nádrž Zadná voda a ČS a TS

Konanie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia bude zverejnená na webovom sídle Okresného úradu Žilina

Odborné stanovisko