MŽP SR

Rybníky nad priehradou - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia

Odborné stanovisko