Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

PLÁN LIKVIDÁCIE LOMU PRE LOŽISKO NEVYHRADENÉHO NERASTU ŠTRKOPIESKOV BECKOV - KOPANÉ

16.05.2019

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.