Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron

02.07.2019

Konanie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: