domovská stránka
ikona Facebook FB stránka | ikona hľadať Vyhľadávanie | icon English
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 16:00 |

Zmena č. 2 plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Sedlice na roky 2006-2054

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou je informácia pre verejnosť, projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia (.ZIP)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie