Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Zmena č. 2 plánu otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska Sedlice na roky 2006-2054

05.09.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov. Súčasťou je informácia pre verejnosť, projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti a odborné stanovisko.

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia (.ZIP)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie