Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rozšírenie skladovej haly a jej prepojenie na inžinierske siete - stavebné objekty SO 526,1 Sklad a expedícia - rozšírenie, SO 533 Rozvody pre sprinkler a SO 355.5 Dažďová kanalizácia - prípojky

09.09.2019

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.
Informácia pre verejnosť
Projektová dokumentácia: správa, situácia
Odborné stanovisko
Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o ŽP