Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Rekonštrukcia mosta na ceste III/3584 č. 3584-001 Krušinec

Konanie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia, časť 1, časť 2

Odborné stanovisko