Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Protipovodňová ochrana pre výstavbu výrobného areálu KAMAX Bardejov I. etapa

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: predná strana, zoznam, celková situácia, výkresy, správa

Odborné stanovisko