Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska Sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom Dunaj

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov: