Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka - rozhodnutie

02.07.2019

Rozhodnutie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon") o tom, či činnosť "Predĺženie verejného vodovodu v obci Krivosúd-Bodovka" je navrhovanou činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona (PDF, 2.1MB).