Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Diaľnica D1 Hubová - Ivachnová

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon"), zverejnená v súlade s § 16a ods. 7 vodného zákona nad rámec ustanovení vodného zákona:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia dostupná na webovom sídle OÚ Žilina

Odborné stanovisko

Stanovisko verejnosti - pripomienky

Stanovisko VÚVH k pripomienkam