Magyar English ZELENÁ LINKA: 0800 144 440  - pracovné dni 8:00 - 20:00

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Publicita a informovanosť pre projekty financované z OP KŽP

18.09.2019

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK

k zákazke s nízkou hodnotou