hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácii - Služby pevnej siete

Ministerstvo životného prostredia SR, so sídlom Námestie Ľ. Štúra, 812 35 Bratislava (ďalej len „verejný obstarávateľ“ alebo „vyhlasovateľ“) podľa § 25 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) oznamuje účastníkom trhu, že v rámci prípravy verejného obstarávania za účelom overenia primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zmluvy a za účelom stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky vyhlasuje prípravné trhové konzultácie (ďalej len „PTK“).

Verejný obstarávateľ, ako vyhlasovateľ plánovanej súťaže na predmet zákazky: „Služby pevnej siete“, vyzývajú na PTK, ktoré sa uskutočnia v termíne od 23.11.2020 do 30.11.2020 do 11:00 hod..

Za účelom overenia si aktuálnosti, objektívnosti a primeranosti požiadaviek na plnenie predmetu zákazky u relevantných hospodárskych subjektov a stanovenia požiadaviek na predmet zákazky vrátane spresnenia opisu predmetu zákazky očakáva vyhlasovateľ predloženie požadovaných dokumentov a informácií uvedených v prílohe č. 1, 3 a 4 tohto oznámenia do 30.11.2020 do 11:00