hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

VÝZVA

na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje podľa § 6 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Číslo výzvy: 12358/2019-1.8 

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, IČO: 42181810 (ďalej len „ministerstvo“) vyhlasuje v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) výzvu na prihlásenie sa do výberu správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „výzva“).

Dátum vyhlásenia výzvy: 02.12.2019

Dátum doručenia prihlášky do výberu: 07.01.2020

Dátum začatia výberu: 06.02.2020

 

1. Formálne náležitosti výzvy

1.1 Kontaktné údaje pre záujemcu a spôsob komunikácie s ministerstvom:

Otázky týkajúce sa výzvy adresujte výhradne na e – mail:

V procese vyhodnocovania prihlášok do výberu správcu zálohového systému ministerstvo neposkytne informácie o stave vyhodnocovania prihlášok záujemcov. O konečnom výsledku vyhodnotenia bude záujemca písomne informovaný. Odpovede a informácie poskytnuté záujemcovi telefonicky a ústnou formou, pokiaľ neboli spracované do písomnej podoby, nemajú záväznú povahu. Ministerstvo neposkytuje individuálne poradenstvo k vyhlásenej výzve. 

1.2 Spôsob podania prihlášky

Záujemca môže podať prihlášku spolu s povinnými dokumentami vyžadovanými podľa bodu 3 tejto výzvy (ďalej spoločne len ako „prihláška“) poštou, resp. alternatívnou doručovacou službou (napr. zaslanie prostredníctvom kuriéra) alebo osobne v podateľni ministerstva na adrese: Nám. Ľ. Štúra 1, 81235 Bratislava, v čase v pondelok – piatok od 7.30 do 15.00 (dňa 23.12.2019 a dňa 31.12.2019 v čase od 7.30 do 12.30).  V listinnej podobe záujemca predkladá aj zoznam všetkých príloh tvoriacich prihlášku. Okrem listinnej podoby záujemca predkladá prihlášku aj v elektronickej forme vo formáte word, pdf, xls a sql, a to na priloženom elektronickom nosiči dát. 

V zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci v elektronickej podobe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o e-Governmente“) je záujemca oprávnený predložiť prihlášku do elektronickej schránky ministerstva prostredníctvom elektronickej podateľne dostupnej na stránke www.slovensko.sk.

1.3 Ďalšie formálne náležitosti

Záujemca je povinný predložiť prihlášku riadne, včas a vo forme určenej výzvou.

Prihláška je predložená riadne, ak je predložená v slovenskom jazyku. Preklad do slovenského jazyka sa nevyžaduje v prípade prihlášok, ktoré sú originálne vyhotovené v českom jazyku a sú vypracované vo formáte, ktorý umožňuje objektívne posúdenie ich obsahu (t.j. čitateľnosť písma).

V prípade, že prihláška nebola doručená riadne, včas, alebo v určenej forme, nebude zaradená do výberu.

Prihláška sa podáva v zalepenej obálke/balíku pričom v ľavom hornom rohu sa uvedie číslo tejto výzvy a označenie „neotvárať“. Uvedené sa nevzťahuje na prihlášky podané prostredníctvom elektronickej podateľne.

Prihlášky musia byť podpísané štatutárnym orgánom záujemcu alebo osobou úradne splnomocnenou štatutárnym orgánom záujemcu. 

Ak vzniknú v rámci administratívneho overenia pochybnosti o úplnosti prihlášky, ministerstvo tieto pochybnosti oznámi záujemcovi a vyzve ho na doplnenie. Lehota na doplnenie nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní od doručenia oznámenia. Lehota na doplnenie materiálov nepredlžuje celkovú lehotu výberu.

V prípade, že záujemca nedoplní prihlášku, alebo neodstráni pochybnosti  o úplnosti prihlášky v stanovenej lehote, ministerstvo záujemcu vyradí z procesu vyhodnocovania. 

Záujemca v prihláške uvedenie telefónne číslo a e-mailovú adresu osoby, ktorá bude oprávnená komunikovať s ministerstvom v súvislosti s podanou prihláškou. 

2. Postup výberu správcu zálohového systému

Po preskúmaní obsahu jednotlivých prihlášok  a ich odbornom vyhodnotení odborná komisia zriadená podľa § 6 ods. 5 zákona uskutoční ústnu časť výberového konania. Ústna časť pozostáva z neverejnej časti a verejnej časti.

Ministerstvo písomne záujemcovi oznámi miesto a čas konania ústnej časti výberu. Písomné oznámenie sa zašle najmenej 5 pracovných dní pred uskutočnením ústnej časti výberu. V rámci ústnej verejnej časti záujemca predstaví svoj návrh realizácie systému zálohovania jednorazových nápojových obalov verejnosti (v maximálnom trvaní 30 minút) a zodpovie prípadné otázky verejnosti (v časovom rozsahu maximálne 30 minút). 

Po uskutočnení ústnej verejnej časti výberu nasleduje ústna neverejná časť výberu za účasti členov odbornej komisie.

3. Podmienky prihlásenia sa do výberu správcu zálohového systému

3.1 Oprávnenosť záujemcu

V zmysle § 6 ods. 2 zákona sa môže prihlásiť právnická osoba, prostredníctvom ktorej sa združujú výrobcovia obalov, alebo konzorcium takýchto právnických osôb. 

Právna forma záujemcu ako právnickej osoby sa preukazuje predložením výpisu z príslušného verejného registra.

 

3.2 Podmienka podľa § 6 ods. 5 zákona 

V zmysle § 6 ods. 5 zákona odborná komisia posudzuje povahu a počet výrobcov obalov, ktorých záujemca združuje, ako aj množstvo jednorazových obalov na nápoje, ktoré títo výrobcovia uviedli na trh v roku 2019. 

Tieto skutočnosti záujemca preukazuje nasledovne:

a) počet zastúpených výrobcov povinne zálohovaných obalov sa preukazuje úradne overeným vyhlásením každého zastúpeného výrobcu, 

b) počet nápojových obalov z plastu a kovu uvedených na trh v roku 2019 preukazuje záujemca písomným vyhlásením, ku ktorému prikladá písomné vyhlásenia všetkých zastúpených výrobcov o nimi uvedených počtoch týchto obalov; ministerstvo môže záujemcu vyzvať na predloženie ďalších písomných dokumentov preukazujúcich pravdivosť údajov uvedených záujemcom. 

3.3 Podmienky podľa § 6 ods. 3 zákona 

Záujemca ministerstvu podľa § 6 ods. 3 zákona zašle návrh 

 1. organizačného plánu zálohového systému, vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania, 
 2. schémy financovania zálohového systému a spôsobu jeho finančného zabezpečenia, ako aj určenia výšky zálohov, 
 3. plánu dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených týmto zákonom,
 4. schémy budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a to najmä určením podstatných náležitostí budúcich zmlúv o plnení povinností podľa tohto zákona,
 5. plánu vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré súvisia so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje,
 6. grafického označenia zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.

 

3.3.1 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. a) zákona 

Záujemca preukazuje organizačný plán zálohového systému, vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania nasledovne:

 1. schémou logistiky, opisom riešenia prepravy odpadu, opisom opatrení na zabezpečenie čo najnižšieho diskomfortu spotrebiteľa, t. j. akú hustú sieť mimo povinných distribútorov nad 300 m2 má v pláne pokryť, 
 2. uvedením spôsobu zabezpečenia spracovania odpadu vrátane kapacitných možností spracovateľských zariadení, 
 3. uvedením spôsobu zberu odpadu vrátane predpokladanej inštalovanej kapacity vratných automatov a výslednej miery automatizácie,
 4. uvedením rozsahu vedenia evidencie zálohovaných obalov na úrovni jednotlivých výrobcov/distribútorov a spôsob zdieľania evidencie s ministerstvom,
 5. uvedením presného spôsobu označovania zálohovaných obalov nezameniteľným identifikátorom čiarového kódu, špecifickým pre trh Slovenskej republiky,
 6. uvedením spôsobu zabezpečenia kontinuity plnenia povinností spojených s uvádzaním na trh a distribúciou jednorazových obalov na nápoje v prechodnom období pred zavedením zálohovania týchto obalov; osobitný dôraz by mal byť kladený na ustálenie časového okamihu uvádzania na trh obalov, ktoré budú označované ako zálohované, a na spôsob vysporiadania sa s organizáciami zodpovednosti výrobcov v súvislosti s financovaním triedeného zberu jednorazových obalov na nápoje vo vzťahu k týmto obalom do 31.12.2021.  

 

3.3.2 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. b) zákona 

Záujemca preukazuje schému financovania a spôsob finančného zabezpečenia zálohového systému nasledovne:

 1. uvedením predpokladaných nákladov vrátane ich štruktúry na celý zálohový systém na základe údajov podľa bodu 3.3.1 výzvy, výšky administratívneho a manipulačného poplatku vrátane ich výpočtu,
 2. uvedením výšky vlastných disponibilných prostriedkov, prípadne vlastných disponibilných prostriedkov a prostriedkov pochádzajúcich z iných zdrojov (finančná inštitúcia),
 3. uvedením výšky zálohu jeho vyčíslením, vrátane zdôvodnenia tejto výšky, ak záujemca navrhuje vyšší záloh, ako je minimálny stanovený vyhláškou č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje, výška zálohu bude posudzovaná aj s ohľadom na jej predpokladaný environmentálny dopad.

 

3.3.3 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. c) zákona 

Záujemca preukazuje plán dosahovania cieľov nasledovne:

 1. uvedením ročnej predpokladanej miery návratnosti zálohovaných obalov z plastu a kovu do roku 2030, 
 2. podkladmi, z ktorých záujemca vychádzal pri zostavovaní informácie podľa písmena a).

3.3.4 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. d) zákona 

Záujemca preukazuje schému riešenia budúcich zmluvných vzťahov nasledovne: 

Predložením návrhu riešenia zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcami a distribútormi zálohovaných obalov, pričom dôraz sa kladie na preukázanie vhodného zmluvného riešenia spôsobu plnenia povinností správcu vo vzťahu k výrobcom obalov a distribútorom obalov, ktorý v dostatočnej miere zaručí predchádzanie zneužitia postavenia správcu na úkor výrobcov a distribútorov. 

 

3.3.5 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. e) zákona 

Záujemca preukazuje plán vzdelávacích a propagačných aktivít nasledovne: 

Uvedením spôsobu informovania spotrebiteľa vrátane zabezpečenia informovanosti zahraničných spotrebiteľov, ako aj potenciálnych zahraničných distribútorov. Spôsob informovania by mal zabezpečiť maximálnu informovanosť pre všetky cieľové skupiny. V cieľovej skupine sa budú nachádzať v prvom rade rôzne vekové skupiny (rôzne spôsoby získavania informácii – televízia, rozhlas, tlačená podoba, mobilné aplikácie a podobne) v druhom rade zahraniční spotrebitelia ako aj potenciálni zahraniční distribútori.

 

3.3.6 Podmienka podľa § 6 ods. 3 písm. f) zákona 

Záujemca preukazuje grafické označenie zálohovaného obalu nasledovne: 

Uvedením návrhu grafického označenia, ktorý bude posudzovaný z hľadiska rozpoznateľnosti, jednoznačnosti, jednoduchosti vrátane doloženia dokumentácie k dizajnovému riešeniu, ktorá preukazuje vypovedaciu schopnosť loga pre koncového zákazníka v súlade s vyhláškou č. 347/2019 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje.

 

Rozpracovanie podmienok uvedených v bodoch 3.2.1 až 3.2.7 tejto výzvy má povahu stanovenia minimálnych požiadaviek. Záujemca je v súvislosti s deklarovaním pripravenosti spravovať systém zálohovania jednorazových obalov na nápoje oprávnený predkladať akékoľvek dokumenty preukazujúce funkčnosť a udržateľnosť tohto systému. V prípade, že si plnenie navrhovaných činností alebo dosahovanie stanovených cieľov vyžaduje zapojenie tretích subjektov, najmä v súvislosti s predpokladaným zabezpečením skladových, prepravných a spracovateľských kapacít alebo spolufinancovania systému zo zdrojov finančných inštitúcií, záujemca preukazuje vôľu týchto subjektov byť zapojený v predpokladanom rozsahu do správy zálohového systému potrebnými listinami. Takýmito listinami sú napríklad dohody o spoločnom zámere, listiny zachytávajúce budúce zmluvné dojednania alebo dokumenty preukazujúce ochotu finančnej inštitúcie poskytnúť záujemcovi požadovaný rozsah finančných prostriedkov.    

 

4. Hodnotiace kritéria

V zmysle bodu 2 tejto výzvy sa výber správcu uskutočňuje v dvoch častiach.

Za obsahovú stránku predloženej dokumentácie je možné získať maximálny počet bodov 130.

Za ústnu časť výberu vrátane jeho verejnej časti je možné získať maximálny počet 20 bodov.

Spolu je možné získať 150 bodov.

 

4.1. Princípy uplatnenia hodnotiacich kritérií

P.č. kritérium Poznámka - body 

 1. Povaha a počet výrobcov obalov, ktorých záujemca združuje, množstvo jednorazových obalov na nápoje, ktorí títo výrobcovia uviedli na trh v roku 2019
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 25 bodov z celkového počtu 130 bodov.
 2. Organizačný plán zálohového systému, vrátane plánu technického zabezpečenia jeho fungovania
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 25 bodov z celkového počtu 130 bodov.
 3. Schéma financovania zálohového systému a spôsob jeho finančného zabezpečenia, ako aj určenie výšky zálohov
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 25 bodov z celkového počtu 130 bodov.
 4. Plán dosahovania cieľov návratnosti zálohovaných jednorazových obalov na nápoje ustanovených týmto zákonom
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 20 z celkového počtu 130 bodov.
 5. Schéma budúcich zmluvných vzťahov medzi správcom, výrobcom obalov a distribútorom obalov, a to najmä určenie podstatných náležitostí budúcich zmlúv o plnení povinností podľa tohto zákona
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 15 bodov z celkového počtu 130 bodov.
 6. Plán vzdelávacích a propagačných aktivít, ktoré súvisia so zálohovaním jednorazových obalov na nápoje
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 10 bodov z celkového počtu 130 bodov.
 7. Grafické označenie zálohovaného jednorazového obalu na nápoje.
  Za splnenie uvedeného kritéria je možné získať maximálne 10 bodov z celkového počtu 130 bodov.

 

V prípade, že jednotlivé návrhy záujemcov dosiahnu po ich vyhodnotení členmi odbornej komisie rovnaký počet bodov, o poradí záujemcov rozhodne následné hlasovanie členov odbornej komisie.   


Celé znenie výzvy na stiahnutie: vyzva-prihlasenie-do-vyberu-spravcu.pdf