hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Predĺženie platnosti vybraných Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti

Podľa § 48 ods. 4 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 172/2011 Z. z. a § 8 zákona č. 42/1994 Zb. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov​ bolo konanie odbornej prípravy a následných skúšok pre oblasť odborných spôsobilostí v odpadovom hospodárstve odložené až do odvolania príkazu na zavedenie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nákazy spôsobenej vírusom 2019-nCoV.

Z uvedeného dôvodu sa predlžuje platnosť Osvedčení o odbornej spôsobilosti na autorizované spracovateľské činnosti vydaných v súlade s § 95 ods. 4 zákona č. 79/2015 o odpadoch, ktorým končí platnosť v mesiaci apríl 2020, až do dátumu konania najbližšieho overenia odbornej spôsobilosti (t. j. skúšky) podľa § 95 ods. 3 zákona č. 79/2015 o odpadoch. Táto skutočnosť bude uvedená v

Registri odborne spôsobilých osôb na autorizovanú spracovateľskú činnosť, ktorý je zverejnený na web portáli ministerstva.
Dotknuté odborne spôsobilé osoby môžu naďalej vykonávať svoju činnosť v plnom rozsahu (a teda nenastal dôvod na oznámenie zmeny dotknutých autorizácií na spracovateľskú činnosť v zmysle § 93 ods. 1 zákona č. 79/2015 o odpadoch).

Prípadné otázky adresujte na