hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish
ZELENÁ LINKA: 0800 144 440 - pracovné dni od 8:00 do 18:00 |

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE- Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy (PDF na stiahnutie, 1 MB)

SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
TAJOVSKÉHO 28, 975 90 BANSKÁ BYSTRICA

 

 

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE

podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Akčný plán pre implementáciu
Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

IČO: 00626031
IBAN: SK37 8180 0000 0070 0038 9214
IBAN: SK15 8180 0000 0070 0038 9222

Tel.: +421 / 48 / 437 41 20
Fax: +421 / 48 / 423 04 09
E-mail: sazp@sazp.sk


 

I. Základné údaje o obstarávateľovi

1. Názov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

2. Identifikačné číslo

42181810

3. Adresa sídla

Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava

4. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje oprávneného zástupcu obstarávateľa

Ing. Gabriela Fischerová
generálna riaditeľka sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/59562590
E-mail:

5. Meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo a iné kontaktné údaje kontaktnej osoby, od ktorej možno dostať relevantné informácie o strategickom dokumente, a miesto na konzultácie

Ing. Jozef Škultéty, CSc.
riaditeľ odboru politiky zmeny klímy
Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava
Tel.: 02/59562246
E-mail:

Miesto na konzultácie:
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Námestie Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava


 

II. Základné údaje o strategickom dokumente

1. Názov

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

2. Charakter

Strategický dokument „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“
(ďalej len „NAP“), má charakter strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, ktorý definuje opatrenia vyžadujúce implementáciu v krátkodobom (2021 – 2023) ako aj strednodobom časovom horizonte (2024 – 2027).
Požiadavka na jeho vypracovanie vyplýva z uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478 zo dňa 17. 10. 2018. NAP nadväzuje na aktualizovanú Stratégiu adaptácie Slovenskej republiky na zmenu klímy
(ďalej len „národná adaptačná stratégia“).

3. Hlavné ciele

Prostredníctvom strategického dokumentu NAP sa majú implementovať adaptačné opatrenia definované v národnej adaptačnej stratégii.
Národná adaptačná stratégia definuje oblasti adaptácie, ktoré je potrebné riešiť. NAP určuje časové rámce, finančné zdroje a spôsob, akým je možné plnenie týchto opatrení dosiahnuť. Zameriava sa na podporu realizácie definovaných cieľov v praxi a napĺňa rámec národnej adaptačnej stratégie konkrétnymi opatreniami a úlohami.
Hlavným cieľomNAP-uje, prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy.

Tabuľka  SEQ Tabuľka \* ARABIC 1 Prehľad cieľov, priorít, opatrení a oblastí záujmu strategického dokumentu

Hlavný cieľ

Prostredníctvom implementácie prierezových a špecifických adaptačných opatrení a úloh zvýšiť pripravenosť Slovenska na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy

Strategické priority

 1. Podporiť adaptáciu na zmenu klímy ako strategickú prioritu Slovenskej republiky, začleňovať a integrovať prispôsobenie sa zmene klímy do  politického a právneho rámca a posilňovať tému adaptácie v existujúcich a pripravovaných národných
  a sektorových plánoch a programoch.
 2. Posilniť implementáciu politík a legislatívy v oblasti adaptácie, znížiť byrokratickú záťaž obmedzujúcu realizáciu opatrení a zlepšiť vymáhanie práva cestou transparentnosti, zlepšenia kompetencií a posilnenia kontrolných a sankčných mechanizmov.
 3. 3. Budovať a rozvíjať efektívny, realizovateľný a fungujúci systém adaptácie na zmenu klímy v  Slovenskej republike, založený na princípe subsidiarity a spoločného úsilia všetkých zainteresovaných strán a verejnosti.
 4. 4. Rozvíjať vedomostnú základňu, zber údajov, monitorovanie a výskum spojený so šírením údajov a informácií.
 5. Podporovať vzdelávanie a zvyšovanie povedomia verejnosti o otázkach adaptácie na zmenu klímy a potrebách adaptácie.
 6. Podporovať a rozvíjať multi-zdrojový systém financovania adaptácie na zmenu klímy.

Prierezové opatrenia

 1. Posilnenie politického a legislatívneho rámca adaptácie a efektívne nastavenie finančných mechanizmov pre implementáciu adaptačných opatrení.
 2. Vytvorenie národného informačného systému pre poskytovanie klimatických informácií.
 3.  Efektívny systém manažmentu rizík vyplývajúcich zo zmeny klímy.
 4. Vytvorenie funkčného rámca podpory vedy, vzdelávania a rozvoja povedomia o problematike adaptácie.
 5. Budovanie zelenej infraštruktúry a ekologických sietí.

Špecifické oblasti
a ciele

 1. Oblasť: Vodný režim a vodné hospodárstvo
  Špecifický cieľ: Zlepšiť adaptačnú schopnosť krajiny v oblasti vodného hospodárstva cestou lepšieho manažmentu vody ako kľúčovej výzvy pri zmene klímy, za súčasného zvýšenia bezpečnosti obyvateľstva, ochrany kritickej infraštruktúry a krajiny.
 2. 2. Oblasť: Udržateľné poľnohospodárstvo
  Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť obhospodarovania poľnohospodárskej krajiny uplatňovaním opatrení zameraných na ochranu pôdy, prírodných zdrojov a podporu biodiverzity poľnohospodárskej krajiny a podporu udržateľnej rastlinnej a živočíšnej výroby.
 3. Oblasť: Adaptované lesné hospodárstvo
  Špecifický cieľ: Zvýšiť komplexným a holistickým prístupom adaptačnú schopnosť lesov na prebiehajúcu zmenu klímy.
 4. 4. Oblasť: Prírodné prostredie a biodiverzita
  Špecifický cieľ: Zvýšiť adaptačnú schopnosť a ekologickú stabilitu krajiny prostredníctvom lepšieho manažmentu vody pre biodiverzitu a zlepšenia adaptívneho manažmentu všetkých typov území so zohľadnením dynamiky vývoja ekosystémov.
 5. 5. Oblasť: Zdravie a zdravá populácia
  Špecifický cieľ: Aktívne a preventívne reagovať na meniace sa klimatické podmienky a zabezpečiť adekvátne zdravé prostredie pre život, prácu, bývanie a oddych.
 6. 6. Oblasť: Sídelné prostredie
  Špecifický cieľ: Prispieť k vytvoreniu kvalitného legislatívneho, inštitucionálneho, odborného a finančného prostredia pre  systematické a komplexné kroky samospráv v procese adaptácie na zmenu klímy v  sídelnom prostredí (v mestách
  a obciach).
 7. Oblasť: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
  Špecifický cieľ: Posilnenie chápania adaptácie ako ekonomickej a sociálnej výzvy, zapojenie ďalších dotknutých sektorov hospodárstva a zlepšenie implementačného rámca pre prierezové a špecifické opatrenia.

 

4. Obsah (osnova)

Štruktúra NAP-u je založená na definovaní hlavného cieľa, prierezových opatrení a na ne nadväzujúcich úloh, ktoré vychádzajú z národnej adaptačnej stratégie.
Úvod strategického dokumentu NAP-u tvorí zoznam 5 prierezových opatrení a 18 úloh. Jadro tvorí 7 špecifických cieľov, z ktorých každý má definované svoje základné princípy a špecifické opatrenia, ktoré v danom segmente definujú úlohy. Spolu bolo identifikovaných 46 špecifických opatrení a v ich rámci 176 úloh.

Obsah a členenie kapitol strategického dokumentu NAP je nasledovný:
Úvod a zhrnutie

I. Hlavný cieľ a strategické priority
I.1. Prierezové opatrenia
II. Špecifické ciele
II.1. Špecifický cieľ 1: Vodné hospodárstvo
II.2. Špecifický cieľ 2: Udržateľné poľnohospodárstvo
II.3. Špecifický cieľ 3: Adaptované lesné hospodárstvo
II.4. Špecifický cieľ 4: Prírodné prostredie a biodiverzita
II.5. Špecifický cieľ 5: Zdravie a zdravá populácia
II.6. Špecifický cieľ 6: Adaptované sídelné prostredie
II.7. Špecifický cieľ 7: Technické, ekonomické a sociálne opatrenia
III. Financovanie adaptačných opatrení a aktivít
IV. Implementačný rámec, monitorovanie a hodnotenie
V. Závery a odporúčania PAGEREF _Toc25486953 \h Chyba! Záložka nie je definovaná.

Prílohy

5. Uvažované variantné riešenia zohľadňujúce ciele a geografický rozmer strategického dokumentu

NAP predložený do procesu posudzovania ako strategický dokument s celoštátnym dosahom, je spracovaný v jednom variante riešenia. V rámci jednotlivých adaptačných opatrení sa pripúšťajú alternatívne riešenia alebo modely smerujúce k zvyšovaniu adaptívnej schopnosti bez uvedenia podrobností.

6. Vecný a časový harmonogram prípravy a schvaľovania

Vecný a časový harmonogram prípravy: september 2020 – máj2021
posúdenie vplyvov strategického dokumentu
na životné prostredie podľa zákona
Vecný a časový harmonogram schvaľovania: jún 2021
predloženie upraveného materiálu, podľa záverov strategického posúdenia vplyvov strategického dokumentu, do interného a medzirezortného pripomienkového konania
júl – august 2021
predloženie strategického dokumentu na rokovanie vlády SR

7. Vzťah k iným strategickým dokumentom

Adaptácia na zmenu klímy sa postupne začleňuje do všetkých relevantných dohovorov, dohôd
a dokumentov tak na medzinárodnej, ako aj na európskej úrovni. Podľa jednotlivých úrovní je vo vzťahu s nasledovnými súvisiacimi strategickými dokumentmi:

medzinárodná úroveň

európska úroveň

 

národná úroveň

8. Orgán kompetentný na jeho prijatie

Kompetentným orgánom na prijatie strategického dokumentu je vláda Slovenskej republiky.

9. Druh schvaľovacieho dokumentu (napr. uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky, uznesenie vlády Slovenskej republiky, nariadenie)

Strategický dokument bude schválený vo forme uznesenia vlády Slovenskej republiky.

III. Základné údaje o predpokladaných vplyvoch strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia

1. Požiadavky na vstupy

Rozsah a zameranie NAP-u vychádza a nadväzuje na národnú adaptačnú stratégiu. Ďalšie podkladové materiály, nevyhnutné k zostaveniu dokumentu, boli získavané v rámci dvojfázového procesu, ktorého závery tvoria vstupy pre vznik NAP-u.
Vypracovanie strategického dokumentu nadväzuje na:

2. Údaje o výstupoch

Výstupom bude strategický dokument, schválený vládou Slovenskej republiky, ktorý určí strategické ciele, opatrenia a úlohy smerujúce k plneniu národnej adaptačnej stratégie do roku 2027.

3. Údaje o priamych a nepriamych vplyvoch na životné prostredie

Potenciálne vplyvy NAP-u a návrhov adaptačných opatrení sa, s ohľadom na prierezovosť problematiky, dotýkajú celej rady sektorov, resp. oblastí, zložiek životného prostredia. Návrhy a nástroje sú v NAP smerované k zlepšeniu pripravenosti na dopady zmeny klímy. Vo všeobecnosti možno preto predpokladať, že NAP prispeje k zlepšeniu stavu životného prostredia, najmä však tých jeho prvkov, ktorých zlý stav podmieňuje zraniteľnosť na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy. Strategický dokument prostredníctvom plnenia úloh chce dosiahnuť plnenie špecifických cieľov v jednotlivých oblastiach záujmu. Definované úlohy smerujú v mnohých prípadoch k podpore a posilnení legislatívnych nástrojov, definovaniu kontrolných a sankčných mechanizmov.
Vplyvy sa prevažne predpokladajú neutrálneho alebo nepriameho, pozitívneho charakteru a to prostredníctvom:

Priame pozitívne vplyvy možno predpokladať v súvislosti s aplikovaním integrovaného manažmentu krajiny a využívaním prvkov najmä modrej a zelenej infraštruktúry, zmenou prístupu k využitiu krajiny, v hospodárení s prírodnými zdrojmi a jeho regulovaní, obnove a ochrane biodiverzity a ekosystémov ako aj eliminácii negatívnych javov v krajine.
Opatrenia smerované na implementáciu projektov (úlohy investičného charakteru, technické opatrenia) môžu v lokálnom meradle predstavovať priame negatívne vplyvy, ktoré však budú pôsobiť len krátkodobo. Z dlhodobého hľadiska sa prejavia pozitívne účinky. Rozsah dopadov bude závislý od riešenej oblasti, charakteru a spôsobu implementácie jednotlivých opatrení.

4. Vplyv na zdravotný stav obyvateľstva

Schválením NAP-u a realizáciou prioritných adaptačných opatrení v jednotlivých sektoroch a oblastiach sa očakávajú prevažne pozitívne dopady na ľudské zdravie. Adaptačné opatrenia definované v oblasti zdravia a zdravej populácie prispejú, okrem zlepšenia informovanosti a pripravenosti obyvateľstva, k zvýšeniu prevencie a zlepšeniu zdravotnej starostlivosti a k znižovaniu bezprostredných zdravotných rizík. Implementácia NAP-u sa spája so všeobecne prospešnými dopadmi alebo dopadmi bez negatívneho následku na zdravie obyvateľstva a kvalite jeho života.

5. Vplyvy na chránené územia [napr. navrhované chránené vtáčie územia, územia európskeho významu, európska sústava chránených území (Natura 2000), národné parky, chránené krajinné oblasti, chránené vodohospodárske oblasti a pod.] vrátane návrhu opatrení na ich zmiernenie

Strategický dokument NAP má prostredníctvom implementácie adaptačných opatrení a nástrojov zmierniť negatívne dôsledky zmeny klímy a zvýšiť adaptačnú schopnosť ekosystémov, biotopov a druhov. Navrhované ciele a úlohy nie sú priestorovo ohraničené a lokalizované. Z ich charakteru a spôsobu akým sa pristupuje k zmierneniu nepriaznivých dôsledkov zmeny klímy možno očakávať neutrálne ako aj priame a nepriame pozitívne vplyvy na chránené územia. strategický dokument podporuje využívanie ekosystémového prístupu pri realizácii adaptačných opatrení všade, kde podmienky umožnia uplatnenie tohto prístupu.

Vplyv na chránené územia môžu mať adaptačné opatrenia, ktoré smerujú najmä do oblastí poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva, prírodného prostredia a biodiverzity. Vo všeobecnosti sú úlohy smerované k ochrane, zachovaniu alebo zlepšeniu stavu, preto ich možno vyhodnocovať prevažne pozitívne.

6. Možné riziká súvisiace s uplatňovaním strategického materiálu

Riziká súvisiace s uplatňovaním strategického dokumentu vo vzťahu k životnému prostrediu sa neočakávajú.

7. Vplyvy na životné prostredie presahujúce štátne hranice

V rámci vypracovania oznámenia a identifikácie predpokladaných vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie vrátane zdravia, neboli identifikované významné negatívne vplyvy, ktoré by presahovali štátne hranice.

IV. Dotknuté subjekty

 

1. Vymedzenie dotknutej verejnosti vrátane jej združení

S ohľadom na charakter strategického dokumentu a jeho dosah, je dotknutou verejnosťou taká verejnosť, ktorá je dotknutá alebo pravdepodobne dotknutá konaním týkajúcim sa životného prostredia, alebo má záujem na takomto konaní. Dotknutou verejnosťou sú tak všetci občania SR a subjekty, združenia a iniciatívy občanov, právnických a fyzických osôb pôsobiacich v SR, ktoré budú mať záujem zapojiť sa do procesu a participovať na príprave aktualizácie stratégie.

2. Zoznam dotknutých subjektov

Zoznam dotknutých ústredných orgánov štátnej správy:

Zoznam dotknutých orgánov:

3. Dotknuté susedné štáty

Prípravou a schválením strategického dokumentu nebudú negatívnymi vplyvmi dotknuté susedné štáty.

V. Doplňujúce údaje

1. Mapová a iná grafická dokumentácia (napr. výkres širších vzťahov v mierke primeranej charakteru a pôsobnosti strategického dokumentu)

Strategický dokument NAP neobsahuje mapovú dokumentáciu. Iná grafická dokumentácia je zastúpená obrázkovou dokumentáciou.

2. Materiály použité pri vypracovaní strategického dokumentu


Strategický dokument NAP sa opiera, okrem materiálov uvedených v bode 7. oznámenia o strategickom dokumente, aj o ďalšie materiály relevantných sektorov a o analytickú štúdiu „Kvantitatívne a kvalitatívne analýzy a technické východiská pre prípravu Akčného plánu implementácie národnej adaptačnej stratégie Slovenskej republiky (2018)“.


 

VI. Miesto a dátum vypracovania oznámenia

V Bratislave a Banskej Bystrici, september 2020

VII. Potvrdenie správnosti údajov

1. Meno spracovateľa oznámenia

Mgr. Ľudmila Chovancová - Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Ing. Andrea Saxová - Slovenská agentúra životného prostredia

2. Potvrdenie správnosti údajov oznámenia podpisom oprávneného zástupcu obstarávateľa, pečiatka

----------------------------------------------------------
Ing. Gabriela Fischerová
generálna riaditeľka Sekcie zmeny klímy
a ochrany ovzdušia
v z. Mgr. Milan Zvara, MA