Magyar English ZELENÁ LINKA: 02/ 5956 1234 - pracovné dni 8:00 - 20:00
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

27.03.2019

Oznámenie o rozsahu hodnotenia strategického dokumentu

KONCEPCIA OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY DO ROKU 2030

Ministerstvo životného prostredia SR ako rezortný orgán v súlade s §17 a §8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie oznamuje, že určilo v spolupráci s odborom posudzovania vplyvov na životné prostredie rozsah hodnotenia strategického dokumentu, ktorý sa nachádza na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia

K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava, odbor ochrany biodiverzity a krajiny, tel.: 02/5956 2253, roman.zoller@enviro.gov.sk, v pracovné dni od 8:00 do 16:00 h. Pripomienky k rozsahu hodnotenia môžete zaslať na adresu MŽP SR do 10 dní od uverejnenia tohto oznámenia.