hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy

ilustračný obrázok

INFORMÁCIA K VYPRACOVANIU SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A INFORMÁCIA O VEREJNOM PREROKOVANÍ

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia (ďalej len „MŽP SR“) v súlade s § 17 v spojení s § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že bola vypracovaná správa o hodnotení strategického dokumentu „Akčný plán pre implementáciu Stratégie adaptácie SR na zmenu klímy“, ktorá sa nachádza na webovom sídle MŽP SR a na stránke www.enviroportal.sk/sk/eia. K nahliadnutiu je k dispozícii na adrese MŽP SR, Bukureštská 4, 811 04 Bratislava, sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia, , tel.: 0917 872 358, v pracovné dni od 7.30 do 15.30 h.

Pripomienky k správe o hodnotení je možné zaslať na adresu MŽP SR do 21 dní od uverejnenia tejto informácie.

Verejné prerokovanie správy o hodnotení sa uskutoční 3. mája 2021 o 14. hod. v budove MŽP SR, Nám. Ľ. Štúra 1, Bratislava, v zasadačke č. 204.