Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Sekcia vôd - správne konania - Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál


Začiatok stránky:

Ubytovacie zariadenie pre zdravotnícky personál

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Informácia pre verejnosť

Projektová dokumentácia: časť 1, časť 2

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie (činnosť TU)

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.