Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Sekcia vôd - správne konania - Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou


Začiatok stránky:

Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Informácia pre verejnosť

Prehľadná situácia

Koordinačná situácia so zákresom do KN

Situácia c1

Situácia c2

Sprievodná správa (technická správa)

Odborné stanovisko

Príslušný orgán štátnej vodnej správy:

Okresný úrad Nitra, odbor starostlivosti o životné prostredie

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.