Verzia stránky pre slabo vidiacich (Prejsť na grafickú verziu)

Nachádzate sa tu:  MŽP - Úradná tabuľa - Sekcia vôd - správne konania - Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron


Začiatok stránky:

Zvolen, protipovodňové opatrenia na toku Hron

Konanie podľa § 16a ods. 1 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov:

Koniec obsahu.


menu:

vyhľadávanie:

 

Koniec stránky.