Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Kalendár LIFE+ 2010

Pre výzvu v roku 2010 bol navrhnutý nový kalendár, v ktorom došlo ku skráteniu celého rozhodovacieho procesu o 2 mesiace. Navrhovaný kalendár je nasledovný:

Začiatok

Koniec

Trvanie v mesiacoch

Aktivita

 

30/4/10

 

Zaslanie zoznamu národných priorít do EK

 

30/8/10

 

Zverejnenie výzvy na predkladanie projektových žiadostí v roku 2010

4/5/10

30/8/10

4 mesiace

Predloženie žiadostí Národným autoritám (MŽP SR)

30/8/10

4/10/10

1 mesiac

Predloženie žiadostí EK

5/10/10

30/4/11

7 mesiacov

Kontrola/výber/bodovanie/panelové diskusie/revízia

1/7/11

31/8/11

2 mesiace

Odoslanie dohôd o grante žiadateľom

 

1/9/11

 

Prvý možný dátum na začatie projektov v rámci výzvy pre rok 2010

Operačný program Kvalita životného prostredia
Program LIFE
Rybárstvo
Zonácia TANAPu
Enviro-magazín
Posudzovanie vplyvov - EIA
Informačný systém odpadového hospodárstva
Register priestorových informácií
CITES
NATURA 2000
Ochrana vôd
Ochrana ovzdušia
Odpady a obaly
Zmena klímy a ekonomické nástroje
Enviromentálne záťaže