Vytlačiť Poslať stránku

O projekte

Národný projekt Register priestorových informácií (RPI)

Ciele projektu: Zámerom projektu je vytvorenie Registra priestorových informácii (RPI), ktorý bude obsahovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj dát o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov pre integračné varianty zapojenia sa poskytovateľov priestorových údajov do Národnej infraštruktúry pre priestorové informácie (NIPI).

Výsledkom projektu bude vybudovanie registra priestorových informácií v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy (NKIVS). Aby register fungoval ako samostatný systém a obsahoval jednotný a dátovo konzistentný zdroj priestorových údajov všetkých poskytovateľov priestorových údajov si vyžaduje:

  • vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre poskytovateľov priestorových údajov, pričom len povinných osôb je v Slovenskej republike približne 3500
  • zaviesť služby RPI pre sprístupnenie údajov prostredníctvom RPI;
  • zaviesť eGovermnent služby ako aj služby IS;
  • vytvoriť integračné rozhranie pre pripojenie RPI na ostatné ISVS.

Názov a sídlo prijímateľa: Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľudovíta Štúra 35/1, 812 35 Bratislava, Slovenská republika

Miesto realizácie projektu: Banskobystrický kraj, Bratislavský kraj, Košický kraj, Nitriansky kraj, Prešovský kraj, Trenčiansky kraj, Trnavský kraj, Žilinský kraj

V rámci dopadov projektu očakávame zvýšenie efektivity a zlepšenie kvality poskytovaných služieb.

KRÁTKY POPIS SÚČASNEJ SITUÁCIE

V Slovenskej republike je vytvárané a evidované rozsiahle množstvo referenčných a účelovo-tematických priestorových údajov, distribuovaných podľa potrieb záujmu (napr. polohopis, výškopis, vlastnícke práva, enviroinformácie, dopravné siete, zdravotné informácie, pôdne a geologické informácie) z rôznych údajových zdrojov charakterizujúcich objekty a javy v prírode a spoločnosti v rôznej kvalite a aktuálnosti.
V súčasnosti neexistuje v SR jednotná evidencia o priestorových údajoch tvorených vo verejnej správe a privátnom sektore. Každý rezort, prostredníctvom organizácií v svojej zriaďovateľskej pôsobnosti, vytvára alebo uchováva nejaké priestorové informácie, si tvorí vlastné údajové zdroje podľa svojich potrieb, často aj v špecifickej štruktúre a forme. Takto udržiavané resp. uchovávané priestorové informácie nie sú štandardizované ani centrálne dostupné a tým dochádza k ich nejednotnosti v štruktúre, zbere, umiestnení, k duplicite údajov a k nejednoznačnosti ich interpretácie.
Verejná správa eviduje informácie, ktoré môžu byť závislé od geografickej polohy alebo spracováva informácie úzko naviazané na rôzne priestorové informácie. Z tohto dôvodu je informácia o polohe a informácia o vzťahoch k okoliu považovaná za kľúčovú. Na základe týchto skutočností bol v NKIVS ako základný register definovaný RPI ako integrálna súčasť informačných systémov verejnej správy (ISVS).

PREDPOKLADANÁ SITUÁCIA V BUDÚCNOSTI

Po realizovaní projektu bude vytvorený a nasadený Register priestorových informácií, ktorý bude obsahovať jednotný a údajovo konzistentný zdroj o priestorových informáciách vo forme metaúdajov o službách a súboroch priestorových údajov pre integračné varianty zapojenia sa inštitúcií verejnej správy do NIPI.
Na základe metaúdajov budú špecifikované vyhľadávacie služby, prostredníctvom ktorých sa budú poskytovať údaje o umiestnení priestorových informácii (na základe metaúdajov o priestorových informáciách) v zdrojových evidenciách, príp. údaje o ďalších službách potrebných na ich vyhľadanie.
Ostatné zadefinované služby (zobrazovacie, služby sťahovania, atď.) budú volané a spúšťané na iných ISVS, ktoré budú posielať požadované údaje (priestorové informácie) klientom. Tieto služby budú využívané mimo infraštruktúry RPI. Napr. priestorové informácie vyhľadané na základe metaúdajov v zdrojových evidenciách bude možné spracovávať a prezentovať zobrazovacími službami, poprípade bude možné podľa potreby upraviť transformačnými službami, alebo uložiť prostredníctvom ukladacích služieb.
Údajová štruktúra RPI bude obsahovať metaúdaje o priestorových informáciách podľa príslušných vykonávacích predpisov Smernice INSPIRE, prostredníctvom ktorých je zadefinovaná štruktúra a obsah metaúdajov. V rámci špecifikácie požiadaviek RPI bude ako nosná údajová špecifikácia definovaný Národný metaúdajový profil.
Architektúra navrhovaného riešenia bude postavená v zmysle NKIVS na prezentačnej, integračnej, aplikačnej a údajovej vrstve. Sprístupnenie služieb RPI bude vytvorené na základe jednotnej štruktúry metaúdajov priestorových informácií, ktoré umožnia identifikovať priestorové údaje a služby priestorových údajov základných zdrojových evidencií. Funkcionalita RPI bude zabezpečená na základe interoperability priestorových údajov zdrojových evidencií. Na aplikačnej úrovni bude preto potrebné zabezpečiť integráciu IS úsekov verejnej správy s RPI prostredníctvom služieb.
Integračná vrstva tvorí preto nevyhnutný predpoklad pre realizáciu RPI a poskytovanie jeho služieb. Základným predpokladom prevádzky RPI je sprístupnenie príslušných spoločných modulov ÚPVS. Po splnení týchto predpokladov je projekt realizovateľný efektívnym spôsobom, v súlade s požiadavkami a potrebami vyplývajúcimi z OPIS a NKIVS.
Na úrovni prezentačnej vrstvy budú služby RPI dostupné prostredníctvom portálu.

Priebežne aktualizované informácie o projekte a jeho aktivitách