Kontakty Blind friendly Mapa stránky Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Parlamentom dnes prešli tri návrhy pre lepšie životné prostredie

10.05.2018

Zjednodušenie uzatvárania skládok podporilo 129 poslancov, kvalitnejšiu ochranu ovzdušia 117 poslancov a moderný zákon o rybárstve 86 zákonodarcov

Moderný zákon o rybárstve, jasnejšie pravidlá pri uzatváraní skládok a prísnejšie emisné limity pre niektoré znečisťujúce látky. Tieto legislatívne zmeny z dielne envirorezortu dnes poslanci Národnej rady Slovenskej republiky posunuli do druhého čítania.

Nový zákon o rybárstve spája ochranu zdravia a vôd s potrebami moderného rybárstva. Zakazuje neetické praktiky pri love, posilňuje informovanosť rybárov o možnej kontaminácii rýb a upravuje pravidlá pri vodárenských nádržiach a podzemných vodách slúžiacich na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Za nový zákon v prvom čítaní zahlasovalo 86 poslancov.

Zjednodušiť sa má aj uzatváranie skládok odpadu alebo ich častí. Novela zákona o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia reaguje na skúsenosti z praxe, kde envirorezort ťahá za kratší koniec. Reaguje napríklad na reálne situácie, keď niektorí prevádzkovatelia skládok síce odpad ďalej nenavážajú, no neplnia si povinnosť na vlastné náklady skládku definitívne uzavrieť a rekultivovať. Pričom ako dôvod prevádzkovatelia uvádzajú, že nemajú vysporiadané vlastnícke práva k pozemkom pod skládkou. Novela zavádza mechanizmus ako skládku uzavrieť a rekultivovať aj napriek tejto prekážke. Novelu do druhého čítania posunulo 129 poslancov.

Do druhého čítania sa dostala aj novela zákona o ovzduší, keď ju tam posunulo 117 poslancov. Legislatíva stanovuje redukčné záväzky znižovania emisií pre oxid siričitý, oxidy dusíka, nemetánové prchavé organické látky, amoniak a jemné prachové častice PM2,5. Redukčné záväzky sú ustanovené v dvoch etapách: pre obdobie od roku 2020 a od roku 2030. Podľa európskej smernice o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie sa majú od roku 2030 uplatňovať redukčné záväzky pre oxid siričitý o 82 % v porovnaní s rokom 2005. Pre oxidy dusíka je to -50 %, pre nemetánové prchavé organické látky -32 %, pre amoniak -30 % a pre jemné tuhé častice -49 %.