Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

20. výročie Aarhuského dohovoru

15.06.2018

Dňa 25. júna 1998 na 4. ministerskej konferencii Európskej hospodárskej komisie OSN „Životné prostredie pre Európu“ bol podpísaný Dohovor o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia(Aarhuský dohovor) v dánskom Aarhuse. Platnosť nadobudol 30. októbra 2001 a Európske spoločenstvo ho schválilo 17. februára 2005. Vmedzinárodnom kontexte je dohovor považovaný za jeden z najvýznamnejších, nakoľko je charakterizovaný ako kvalitatívny predel v komunikácii medzi štátnou správou a občanmi a ako nástroj k prehlbovaniu demokracie a k presadzovaniu ľudských práv a slobôd.

Prvé podujatie k oslavám 20. výročia Aarhuského dohovoru sa uskutočnilo 15. a 16. mája 2018 v Chiostro del Bramante v Ríme a bolo organizované pod záštitou talianskeho Ministerstva životného prostredia, krajiny a mora ako dlhoročného silného podporovateľa Aarhuského dohovoru v úzkej spolupráci so sekretariátom Aarhuského dohovoru a mimovládnou organizáciou Európskym environmentálnym byrom.

Stretli sa tu kľúčoví predstavitelia a zakladajúci pamätníci, vrátane zástupcov zmluvných štátov, mimovládnych organizácií a zainteresovaných priaznivcov dohovoru, aby diskutovali o jeho hlavných dosiahnutých úspechoch, nadobudnutých skúsenostiach, ale aj dôkladne zhodnotili význam jeho existencie za 20 rokov a načrtli budúce výzvy a ciele.

Účastníci sa zhodli, že aj 20 rokov po prijatí si Aarhuský dohovor zachováva svoje unikátne postavenie medzi dohovormi a posúva svoj význam v uplatňovaní demokracie v oblasti životného prostredia a princípu 10 Rio deklarácie o životnom prostredí a rozvoji. Budúcou výzvou a cieľom dohovoru je, aby sa stal globálnym a univerzálnym nástrojom pri budovaní environmentálnej demokracie na princípoch prístupu verejnosti k informáciám, jej účasti na rozhodovacích procesoch a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia vo všetkých krajinách sveta.

Prvá rímska oslava 20. výročia dohovoru bola i symbolickým pripomenutím si demokratických hodnôt a potreby uplatňovania cieľov trvalo udržateľného rozvoja, pretože je mimoriadne dôležité, aby mal každý garantované práva v oblasti životného prostredia. Deklarácia z Budvy prijatá minulý rok na 6. zasadnutí zmluvných strán Aarhuského dohovoru potvrdzuje tento silný záväzok podporovať budovanie environmentálnej demokracie a uplatňovanie cieľov trvalo udržateľného rozvoja v rámci vykonávania Agendy 2030.

Vo svetle tohto výročia mnohé spoločensky a medzinárodne významné osobnosti vyjadrili pozitívne želania Aarhuskému dohovoru do jeho ďalších rokov, vrátane ministra životného prostredia SR Lászlóa Sólymosa, ktorý uviedol: „Aarhuský dohovor otvára dvere každému, aby sa stal aktívnou súčasťou životného prostredia. Slovensko zdieľa rovnaké princípy a je jednou z krajín, ktoré podporujú environmentálnu demokraciu prostredníctvom implementácie cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Našou snahou je tiež prispieť k naplneniu budúcich výziev Aarhuského dohovoru ako je lepšia, trvalo udržateľná a  priateľská budúcnosť k životnému prostrediu, posilnením spolupráce na všetkých úrovniach, vrátane mládeže, pretože v jej rukách je naša budúcnosť.“

Ďalšie plánované podujatie k oslavám 20. výročia Aarhuského dohovoru sa uskutoční 20. júna 2018 počas špeciálneho tematického segmentu k 22. zasadnutiu pracovnej skupiny zmluvných strán Aarhuského dohovoru (WGP-22) na pôde Európskej hospodárskej komisie OSNv švajčiarskej Ženeve.