hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Orol skalný, rybárik riečny a ďalšie vzácne druhy sa dočkajú konkrétnych opatrení vo viacerých lokalitách ich výskytu

Vláda schválila sedem programov starostlivosti o chránené vtáčie územia

Envirorezort pokračuje v krokoch, ktorých cieľom je aktívna ochrana viacerých ohrozených vtáčích druhov na území Slovenska. Vláda dnes schválila ďalších sedem programov starostlivosti o chránené vtáčie územia. Tie predstavujú súbor konkrétnych opatrení, ktoré majú za cieľ uchovať vzácne druhy vtákov v lokalitách Ostrovné lúky, Poiplie, Ondavská rovina, Košická kotlina, Parížske močiare, Dubnické Štrkovisko a Dolné Považie. Odhadované náklady na opatrenia predstavujú takmer 5,6 milióna eur a väčšia časť bude financovaná z eurofondov.

„Na to, aby sme mohli účinne chrániť, potrebujeme kvalitné opatrenia. Práve programy starostlivosti predstavujú doslova návod na prežitie viacerých vzácnych druhov na Slovensku. Preto som rád, že dnešným dňom sa môže začať s ich realizáciou v ďalších vzácnych lokalitách,“vyhlásil minister životného prostredia László Sólymos.

Program starostlivosti totiž pri každom vzácnom vtáčom druhu predstavuje súbor opatrení „šitý na mieru“. Medzi nimi možno nájsť zákaz používania pesticídov v blízkosti lúk či pasienkov, zamedzovať vypaľovaniu trávy, revitalizovať a zabezpečovať výsadbu vetrolamov a podobne. Konkrétne opatrenia, ktoré sa čoskoro stanú realitou, majú pomôcť napríklad sokolovi červenonohému, sokolovi rárohovi, orlovi kráľovskému či trsteniarikovi tamariškovému.

Celkovo sa Slovensko zaviazalo vyhlásiť 41 chránených vtáčích území, ktoré sú zaradené do európskej sústavy chránených území Natura 2000. Za posledné dva roky bolo schválených šesť programov starostlivosti. Konkrétne ide o CHVÚ Horná Orava, Kráľová, Dolné Pohronie, Veľkoblahovské rybníky, Sĺňavu a Špačinsko-nižnianske polia. Ochrana vzácnych vtáčích druhov sa tak v posledných dňoch pohla dopredu viac ako za celé roky. Vo vyhlasovaní ďalších programov bude rezort životného prostredia pokračovať.

Názov chráneného vtáčieho územia (CHVÚ)

Príklad vtáčieho druhu

Príklad opatrenia

CHVÚ Ostrovné lúky

sokol červenonohý

Výrazne obmedziť používanie pesticídov v blízkosti lúk a pasienkov, zabezpečiť zníženie podielu výsadby poľnohospodárskych kultúr pestovaných na energetické účely ako kukurica, slnečnica či repka. Podporovať pasienkový spôsob hospodárenia, rozšírenie trvalých trávnych porastov, kosných lúk a výsadbu lucerny, zakladať trávne pásy okolo poľných ciest a vetrolamových pásov

CHVÚ Poiplie

výrik lesný

Ponechávanie starých a tradičných hniezdnych stromov s dostatkom dutín, v parkoch, sadoch i alejach, zachovanie tradičného obhospodarovania sadov a pasienkov na lokalitách jeho výskytu

CHVÚ Ondavská rovina

sokol rároh

Zabezpečiť vyhlásenie ochranných zón v okolí hniezd, zabezpečiť udržanie vhodnej drevinovej skladby v poľnohospodársky využívanej krajine, revitalizovať a zabezpečovať výsadbu vetrolamov pôvodnými panónskymi druhmi drevín

CHVÚ Košická kotlina

orol kráľovský

Na lesných pozemkoch zabezpečiť minimálne 25 – 45 % podiel lesných porastov nad 80 rokov, 22 kV elektrické vedenia riešiť v maximálnej miere z dlhodobého pohľadu kabelážou v zemi, zo strednodobého ošetriť všetky elektrické vedenia prvkami znižujúcimi riziko úrazu elektrickým prúdom a kolízií

CHVÚ Parížske močiare

trsteniarik tamariškový

Zlepšenie súčasného charakteru lokality rozšírením plôch s otvorenou vodnou hladinou na 30 %, a to vybagrovaním pôvodných voľných vodných plôch alebo opakovaným kosením trsti v ich okolí v zimnom a následne vegetačnom období s ohľadom na hniezdiace druhy

CHVÚ Dubnické štrkovisko

rybár riečny

Každoročne zachovať vhodný hniezdny štrkový substrát na aktuálnych 25 hniezdnych ostrovoch rybára riečneho a zvýšiť počet pre ne vhodných hniezdnych ostrovov o 5 v desaťročnom období

CHVÚ Dolné Považie

pipíška chochlatá

Zamedziť vypaľovaniu trávy v jarnom období