hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Na prevenciu pred povodňami poskytne envirorezort milióny eur

Od 20. augusta sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie aktualizácie máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, ako aj aktualizácie plánov manažmentu povodňových rizík.

Alokácia predmetnej výzvy je 12 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 14 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patrí správca vodohospodársky významných vodných tokov.

Oprávnené aktivity musia byť realizované v súlade so zákonom č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým je transponovaná smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES, ako aj súvisiacou vyhláškou.
Aktualizáciu máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizáciu plánov manažmentu povodňových rizík je možné realizovať pre jednotlivé správne územia povodí alebo pre čiastkové povodia, pričom projekt musí zahŕňať minimálne jedno čiastkové povodie, ako najmenšiu geografickú jednotku.

Podporou aktualizácie uvedených mapových a plánovacích podkladov sa zároveň umožní využitie zhodnotenie rizika geografických oblastí ohrozených povodňami v územnom plánovaní ako predpokladu vhodného využitia územia a prevencie škôd spôsobených povodňami.
Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.