Blind friendly Magyar English
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ochrana rôznorodosti všetkých foriem života sa musí dostať do popredia záujmu

07.12.2018

Ľudstvo musí prijímať také opatrenia, ktoré zabezpečia prežitie bohatstva rastlinných a živočíšnych druhov, keďže to priamo podporuje ľudský rozvoj, ekonomickú prosperitu a blahobyt, ako aj zdravie obyvateľstva a celej našej planéty. Zhodli sa na tom účastníci konferencie Organizácie spojených národov k Dohovoru o biologickej diverzite, ktorá sa konala 17. až 29. novembra v egyptskom letovisku Sharm El Sheikh. K Dohovoru pristúpilo dovedna 196 krajín sveta, čo je najpočetnejší zo všetkých dohovorov OSN.

Medzinárodnú konferenciu OSN o biodiverzite slávnostne otvoril 17. novembra 2018 egyptský prezident Abdel Fattah el-Sisi a ministerka životného prostredia Yasmine Fouad. Slovenskú republiku na konferencii a sprievodných podujatiach zastupovali odborníci rezortu životného prostredia.

Konferencii predchádzalo stretnutie na vysokej úrovni, ktoré sa uskutočnilo 14. a 15. novembra 2018 za účasti egyptského predsedu vlády M. Madboulyho. Výsledkom bolo prijatie deklarácie, podľa ktorej je pre víziu žitia v súlade s prírodou potrebné začleniť biologickú rozmanitosť do výrobného sektoru, ako aj do sektorov zdravotníctva, baníctva a budovania infraštruktúry. Deklarácia vyzýva zmluvné strany na integráciu biodiverzity do relevantných legislatívnych rámcov, finančných plánov a rozhodovacích procesov na všetkých úrovniach, ako aj efektívne využívanie ďalších nástrojov, akým je napríklad územné plánovanie. Taktiež definuje potrebu reformy dotačných mechanizmov, ktoré poškodzujú biodiverzitu, zosilnenie výmeny skúseností a najlepších praktík medzi dotknutými subjektami, posilnenie výchovy a zdôrazňuje prácu s verejnosťou.

Dôležitou témou konferencie bolo podrobné nastavenie celého procesu prípravy globálneho biodiverzitného rámca po roku 2020, ktorý by mal byť prijatý v roku 2020 počas konferencie OSN k Dohovoru o biologickej diverzite v Pekingu. Pred rokovaniami v Čine musí Valné zhromaždenie OSN pripraviť samit na úrovni hláv štátov. Cieľom je nastaviť systém a prijať záväzky, ktoré budú akceptovať jednotlivé vlády i súkromný sektor a vytvoriť globálnu biodiverzitnú dohodu – na spôsob klimatickej Parížskej dohody.

Súbežne sa s konferenciou uskutočnilo aj 9. zasadnutie zmluvných strán Kartagenského protokolu o biologickej bezpečnosti a 3. zasadnutie zmluvných strán Nagojského protokolu o prístupe ku genetickým zdrojom a rovnocennom spoločnom využívaní prínosov vyplývajúcich z ich používania.

Súčasťou rokovaní boli aj diskusie za okrúhlym stolom. Odborníci envirorezortu svojimi prezentáciami aktívne participovali aj na dvoch stretnutiach organizovaných Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody IUCN. V obidvoch prípadoch prezentovali projekt „Transgreen – Integrované plánovanie rozvoja dopravy a zelenej infraštruktúry v dunajsko-karpatskom regióne s ohľadom na potreby ľudí a prírody“. Jeho súčasťou je aj Slovensko a nosnou témou je konektivita či prepojenie území pomocou správne naplánovanej infraštruktúry.