hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy: znečistenie vzduchu nepozná hranice

ilustračný obrázok

Čisté ovzdušie predstavuje základný predpoklad vytvorenia zdravého prostredia pre život ľudí, ekosystémov a pre správne fungovanie všetkých zložiek životného prostredia. Naopak, znečistenie ovzdušia patrí medzi najväčšie environmentálne riziká a je jednou z hlavných príčin úmrtí a chorôb na celom svete. Členské štáty Organizácie Spojených národov sa snažia na tento fakt poukázať a preto vyhlásili 7. september za Svetový deň čistého ovzdušia a modrej oblohy.

Tohtoročná téma „Ovzdušie, ktorý zdieľame“ sa zameriava na cezhraničný charakter znečistenia ovzdušia, pričom zdôrazňuje potrebu kolektívnej zodpovednosti a akcie. Znečistenie nepozná hranice a znečisťujúce látky, ktoré sú vyprodukované lokálne, ovplyvňujú kvalitu ovzdušia aj na vzdialených územiach.
Slovenská republika patrí k členským štátom EÚ, ktoré čelia problémom s kvalitou ovzdušia, čo má výrazne negatívny vplyv na zdravie občanov a životné prostredie. Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP SR) chce tento stav výrazne zlepšiť sprísnením legislatívy v oblasti ochrany ovzdušia.

Aktuálne je už v parlamente nový zákon o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia, ktorý má motivovať znečisťovateľov k postupnému znižovaniu emisií. Zároveň sa má staťnástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených v oblasti ochrany ovzdušia v súlade s Environmentálnou stratégiou do roku 2030.

Envirorezort pripravuje nový zákon o ochrane ovzdušia s náročnejšími požiadavkami na štátnu správu, samosprávu, aj na prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania. Navyše, spustili sa dotačné programy pre verejnosť, ktoré pomáhajú ľuďom rekonštruovať ich domy, aby sa zlepšili ich tepelnoizolačné vlastnosti, alebo sa vymenili neefektívne vykurovacie zariadenia. Medzi takéto programy patrí napr. Zelená domácnostiam alebo Plán obnovy o odolnosti SR, v rámci ktorého sa predstavil mechanizmus dotácie obnovy rodinných domov. K obnove domov sa 6.9.2022 zverejnili dve výzvy na tejto webstránke: www.obnovdom.sk

MŽP SR od januára 2020 implementuje projekt LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, podporený Európskou úniou, vďaka ktorému vznikla národná sieť 15 manažérov kvality ovzdušia. Úlohou manažérov je posilňovať odborné kapacity na regionálnej a lokálnej úrovni. Zároveň spolupracujú so štátnou správou a so samosprávou na riadení kvality ovzdušia a pomáhajú pri tvorbe Programov na zlepšenie kvality ovzdušia.

V rámci projektu sa vytvorila aj webstránka www.dnesdycham.sk, kde verejnosť môže sledovať výsledky meraní z 52 monitorovacích staníc kvality ovzdušia. Informácie sa aktualizujú každú hodinu, pričom úroveň kvality ovzdušia je hodnotená podľa indexu kvality ovzdušia (tzv. semafor). Vo finálnej fáze vývoja je aj mobilná aplikácia Dnes dýcham, cez ktorú bude napríklad možné dostávať notifikácie pri zhoršenom stave ovzdušia. Vďaka včasnému upozorneniu budú môcť jej používatelia prispôsobiť svoje denné aktivity aj v závislosti od svojho zdravotného stavu.
Informácie o projektových aktivitách, kontakty na manažérov kvality ovzdušia a informačné materiály o kvalite ovzdušia na stiahnutie sú dostupné na www.populair.sk

Zlepšenie kvality ovzdušia na Slovensku okrem legislatívnych zmien závisí aj od zmeny postoja jednotlivcov. Najdôležitejším riešením znečistenia ovzdušia je odklon od fosílnych palív a ich nahradenie obnoviteľnými zdrojmi energie, zníženie spotreby energie osvojením si zodpovedných návykov a používaním efektívnejších vykurovacích zariadení. Udržateľné spôsoby dopravy, podpora spolujazdy a verejnej dopravy rovnako pomôžu výrazne znížiť znečistenie ovzdušia. Budovy, ako strategická infraštruktúra krajiny, v ktorých trávime väčšinu svojho času, spotrebúvajú až 40 % energie, zásadne vplývajú na znečistenie ovzdušia. Udržateľný životný štýl nevychádza z toho, že by ním niekto chcel zachrániť celý svet, ale je skôr o prijatí osobnej zodpovednosti za stav životného prostredia.