hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

MŽP: Vláda schválila doplnenie zoznamu území európskeho významu

ilustračný obrázok

Národný zoznam území európskeho významu (ÚEV) sa rozšíri o 97 nových lokalít s výmerou vyše 10 tisíc hektárov. Zaradenie nových lokalít do národného zoznamu území európskeho významu podporí rozvoj regiónov budovaním agroturizmu, cykloturistiky a zároveň umožní čerpať eurofondy na starostlivosť o chránené územia. Materiál predložil na rokovanie vlády minister životného prostredia Ján Budaj.

Podľa ministra Jána Budaja Slovensko ako členský štát EÚ má za úlohu prispieť k zachovaniu prírodného bohatstva. Krajiny EÚ spoločne budujú európsku sústavu chránených území (NATURA 2000) na ochranu prírodných biotopov, voľne žijúcich živočíchov a rastlín. „Slovensko však v minulosti záväzok neplnilo dostatočne. Výsledkom je začaté konanie zo strany Európskej komisie. Ak by sme pokračovali v ľahostajnosti predchádzajúcich vlád, nasledovala by žaloba, podobne ako v prípade nedostatočnej ochrany biotopu hlucháňa hôrneho. Našou povinnosťou je obhajovať záujem štátu a verejnosti,“ zdôraznil minister Budaj.

Európska komisia nepovažuje súčasný národný zoznam za dostatočný pre 2 biotopy európskeho významu (Nížinné a podhorské kosné lúky a Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku) a 5 druhov európskeho významu (syseľ pasienkový a druhy rýb ako hrúz fúzatý, hrúz Kesslerov, šabľa krivočiara a hrebenačka vysoká).

Štátna ochrana prírody SR pripravila odborný návrh na doplnenie národného zoznamu ÚEV. V tejto súvislosti bolo zvolaných vyše 200 prerokovaní s vlastníkmi, správcami, nájomcami pozemkov a aj so štátnymi inštitúciami a záujmovými združeniami. Do zoznamu boli zaradené prerokované lokality, ktoré rešpektujú už schválené územné plány obcí.

Z 97 novo dopĺňaných na výmere 10 195 hektárov sa väčšia časť doplneného zoznamu ÚEV (50,5 %) v súčasnosti prekrýva s existujúcimi chránenými územiami. Na druhej polovici výmery dochádza k zmene stupňa ochrany, pričom v drvivej väčšine – až 96 % - ide o zvýšenie z 1. na 2. stupeň ochrany. Sú to najmä úseky riek a  kosné lúky, kde sa počíta so zachovaním existujúcich foriem hospodárenia. Lúky sú pravidelne kosené, zriedkavejšie spásané, druhovo bohato kvitnúce. Zároveň sú miestom výskytu viacerých chránených druhov rastlín aj živočíchov. V rámci Európy sú kosné lúky unikátnym zachovaným biotopom na výmere, ktorá vo väčšine Európy nemá obdobu.

Doplnenie zoznamu ÚEV je v súlade s novou Spoločnou poľnohospodárskou politikou, ktorá je primárne zameraná na rozvoj vidieka a podporu aktivít a obhospodarovania území, zachovávajúcich tradície a krajinný ráz územia.

ÚEV sa vymedzujú pre biotopy európskeho významu a pre rastliny a živočíchy. Práve pre určené biotopy a druhy má Slovensko povinnosť doplniť nové lokality. Pre druhy vtáctva sa vyhlasujú chránené vtáčie územia. Spoločne tvoria sústavu chránených území Natura 2000. Dostatočnosť doplneného národného zoznamu ÚEV posúdi ešte Európska komisia.