hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Výzva envirorezortu z Programu Slovensko za 12 miliónov eur podporí protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok

ilustračný obrázok

Ministerstvo životného prostredia SR dnes vyhlásilo ďalšiu výzvu na čerpanie finančných prostriedkov v rámci Programu Slovensko. Výzva je zameraná na preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazaných na vodný tok. Cieľom výzvy je zabezpečenie ochrany pred minimálne storočnou vodou (prietok Q100) v geografických oblastiach, v ktorých existuje potenciálne významné povodňové riziko alebo kde možno predpokladať jeho pravdepodobný výskyt v súlade s plánmi manažmentu povodňového rizika. Na tento účel je vo výzve alokovaných 12 miliónov eur. >

Oprávnenými žiadateľmi sú štátne organizácie vykonávajúce správu vodných tokov a nájomcovia, resp. vypožičiavatelia drobných vodných tokov alebo ich úsekov podľa vodného zákona. Výzva bude financovaná z prostriedkov Kohézneho fondu vo výške 12 mil. eur. Financovanie projektu je rozdelené na 85 % z Kohézneho fondu a 15 % zo Štátneho rozpočtu SR. V tomto prípade sa uplatňuje špecifické pravidlo, v rámci ktorého je možné prefinancovať až 100 % oprávnených nákladov, a teda s 0 % spoluúčasťou žiadateľa.

Podporené budú opatrenia, ktoré zmenšujú maximálny prietok povodne v toku (napr. výstavba poldrov), ktoré chránia územia pred zaplavením vodou z vodného toku alebo vnútornými vodami (napr. zvýšenie kapacity korýt vodných tokov). Rovnako aj tie, ktoré sú zamerané na úpravu a revitalizáciu tokov a priamo spojené s dosiahnutím potrebnej úrovne ochrany priľahlých území pred povodňami (napr. zlepšenie členitosti dna vodných tokov).

Za oprávnené na poskytnutie príspevku nie je možné považovať typy preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré nie sú s vodným tokom prepojené a sú realizované mimo vodných tokov. Rekonštrukcia, oprava a údržba objektov a zariadení slúžiacich na ochranu pred povodňami, ktoré sú povinnosťou ich vlastníka resp. správcu, je tiež neoprávnená. Rekonštrukcia existujúcich stavieb na ochranu pred povodňami je oprávnená výlučne za účelom zabezpečenia vyššej úrovne ochrany povodňami na požadovanej úrovni v súlade s plánmi manažmentov povodňových rizík.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle https://portal.itms21.sk/www.eurofondy.gov.sk.