hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Slovensko prijíma opatrenia v boji so zmenou klímy

Udržateľný rozvoj miest a obcí na Slovensku bude možné zabezpečiť vďaka proaktívnym opatreniam

V súčasnosti žije na Slovensku približne polovica obyvateľov v mestách. A práve tu sa zmena klímy bude prejavovať najviac. O nevyhnutných opatreniach diskutujú v rokovacej sále Bratislavského samosprávneho kraja odborníci na konferencii s názvom Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy. Organizátormi podujatia sú Ministerstvo dopravy a výstavby SR a Ministerstvo životného prostredia SR v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom.

Cieľom nadrezortnej konferencie je informovať o kľúčových dokumentoch s národnou pôsobnosťou, ktorých napĺňanie spolu úzko súvisí. Reč je o aktualizovanej Stratégii adaptácie SR na zmenu klímy a o Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030.

„Regióny, mestá a obce zohrávajú v klimatickej politike rozhodujúcu úlohu, pretože budovanie odolnosti je priamo previazané s miestnymi spoločenstvami a územiami. Ich kľúčovú úlohu pri realizovaní proaktívnych adaptačných opatrení v sídelnom prostredí zdôrazňujeme priamo aj v národnej adaptačnej stratégii na zmenu klímy,“ povedal na brífingu štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Aby jednotlivé opatrenia dosiahli želaný efekt, dôležité bude vypracovať regionálne adaptačné stratégie, ako aj adaptačné stratégie veľkých miest kvôli potenciálne najvážnejším dopadom na obyvateľstvo. „Spolupráca všetkých zainteresovaných strán bude preto kľúčová,“ doplnil Norbert Kurilla.

Adaptačné opatrenia na dôsledky zmeny klímy – najmä ochrana pred povodňami či budovanie prvkov zelenej infraštruktúry, musia byť obsiahnuté aj v územných plánoch samospráv. Počíta s tým aj Koncepcia rozvoja SR do roku 2030 z dielne Ministerstva dopravy a výstavby SR. „Udržateľný rozvoj miest je spojený aj s adaptáciou na zmenu klímy, čo je na úrovni opatrení vyjadrené aj v Koncepcii mestského rozvoja SR do roku 2030. Na druhej strane medzi ciele adaptačnej stratégie patrí podpora zavádzania proaktívnych adaptačných opatrení na regionálnej a lokálnej úrovni, obzvlášť v najhustejšie osídlených regiónoch a najväčších mestách, a posilnenie úlohy samospráv v tomto procese,“ zdôraznil štátny tajomník MDV SR Peter Ďurček.

Na konferencii budú odborníci venovať pozornosť aj činnosti Medzinárodnej expertnej pracovnej skupiny pre klimatickú zmenu so zameraním na sídelné prostredie a tiež európske politiky v oblasti energetiky a klímy. A práve Bratislavský samosprávny kraj urobil v posledných rokoch v oblasti životného prostredia a adaptácie na zmenu klímy kus práce.

„Bratislavský samosprávny kraj už v roku 2016 spracoval Katalóg adaptačných opatrení miest a obcí BSK na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy, ktorý je vysoko odborným no zároveň zrozumiteľným manuálom pre realizáciu adaptačných opatrení na lokálnej aj regionálnej úrovni. Reálnym výstupom tohto katalógu je aj zapracovanie adaptačných opatrení do Územného plánu BSK, zapracovanie adaptačných aktivít pri všetkých investičných činnostiach nášho úradu a v neposlednom rade zavedenie systémovej podpory pre lokálnu úroveň prostredníctvom vlastného krajského dotačného mechanizmu,“ uzavrel Juraj Droba, predseda Bratislavského samosprávneho kraja.