hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia podporí výmenu zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách

Od 29. októbra sa v rámci novo vyhlásenej výzvy vytvára možnosť žiadať o poskytnutie prostriedkov z Operačného programu Kvalita životného prostredia na financovanie náhrady zastaraných spaľovacích zariadení vo verejných budovách za nízkoemisné s výnimkou zariadení spaľujúcich obnoviteľné zdroje energie.

Alokácia predmetnej výzvy je 30 mil. EUR z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 33,5 mil. EUR. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria subjekty ústrednej správy a územnej samosprávy.

Oprávnené aktivity sú zamerané na:

  1. náhradu spaľovacích zriadení za nízkoemisné a energeticky účinnejšie spaľovacie zariadenia, ktoré zahŕňajú zmenu palivovej základne na nízkoemisné palivo s výnimkou biomasy a iných obnoviteľných zdrojov,
  2. modernizáciu vykurovacích systémov výlučne ako súčasť náhrady spaľovacieho zariadenia

 

Podmienky:

 

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlewww.op-kzp.sk.