hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Správa o stave životného prostredia: Emisie skleníkových plynov dlhodobo klesajú, výzvou je čistejšia doprava či kúrenie v domácnostiach

Kvalita ovzdušia na Slovensku sa zlepšuje, klesá aj podiel skládkovaného komunálneho odpadu. Napriek tomu v dôsledku zhoršenia kvality životného prostredia dochádza k zvýšenej chorobnosti. Na tento súvis upozorňuje “téma roka” v Správe o stave životného prostredia Slovenskej republiky za rok 2017. Táto kapitola vznikla v úzkej spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva SR.

Pravidelné hodnotenie stavu životného prostredia konštatuje, že emisie skleníkových plynov v dlhodobom časovom horizonte u nás klesajú, napríklad vďaka systému obchodovania s emisnými kvótami. Hrubý domáci produkt sa zase zvyšuje. Nedarí sa však stabilizovať emisie z cestnej dopravy či zo spaľovania fosílnych palív v domácnostiach. Navyše, Slovensko čoraz viac pociťuje negatívne dôsledky zmeny klímy, ktoré pokračovali aj v roku 2017 v podobe výraznej premenlivosti počasia, nadpriemernej ročnej teploty či extrémnych lokálnych zrážok. Téma roka upozorňuje na zdravotné riziká s tým spojené ako napríklad zmeny v rozšírení kliešťa či predlžovanie peľovej sezóny. Za posledné roky vzrástol počet hospitalizácií pre tepelnú a slnečnú porážku, čo môže súvisieť so zmenou klímy.

Správa ďalej uvádza, že kvalita ovzdušia sa dlhodobo zlepšuje a emisie základných znečisťujúcich látok klesajú. Napriek tomu sa stále nedarí plniť limitné hodnoty niektorých znečisťujúcich látok určených na ochranu zdravia ľudí. V roku 2017 sme zaznamenali prekročenia povolených hodnôt pre prachové častice PM10, PM2,5, benzo(a)pyrén a prízemný ozón.
Celková produkcia odpadov medziročne narástla až o necelých 34 %,a to hlavne pre výstavbu a úpravu cestnej a železničnej siete. Slováci v priemere na hlavu vyhodili minulý rok 393 kg komunálneho odpadu, čo je o 33 kg viac než v roku 2016. Stále je to však v porovnaní s ostatnými krajinami EÚ nízke číslo. Skládkovanie komunálneho odpadu medziročne kleslo o 5 % na 61 % a recyklácia stúpla o 6 % na 29 %.

Na vysokej úrovni je dlhodobo kvalita pitnej vody. V minulom roku 99,74 % analýz pitnej vody vyhovovalo hygienickým limitom. Zvýšil sa počet obyvateľov napojených na verejné kanalizácie, na druhej strane, stále tvoria podiel len 67,72 % na celkovom počte obyvateľov. Verejnú kanalizáciu má zatiaľ necelých 40 % obcí.

Správa o stave životného prostredia vychádza z oficiálnych dát, ktoré v mnohých prípadoch Slovenská republika reportuje aj do európskych inštitúcií. Už po tretíkrát je jej súčasťou aj kapitola “téma roka”, ktorá hlbšie rozoberá aktuálnu tému. Na jar sa následne koná workshop za účasti odborníkov z dotknutých rezortov či neziskových organizácií, kde sa diskutuje o zisteniach, ktoré Správa prináša, a možných riešeniach pre zlepšenie stavu životného prostredia. Aj v roku 2019 plánuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra životného prostredia takýto workshop zorganizovať.

Celú Správu nájdete tu.

Prehľadné hodnotenie stavu všetkých zložiek životného prostredia či toho, ako na ne vplývajú jednotlivé hospodárske odvetvia, si môžete pozrieť v infografike na stranách 7-15.