hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Envirorezort z európskych fondov podporí úpravne povrchových vôd

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 25,37 mil. eur z Kohézneho fondu na intenzifikáciu a modernizáciu existujúcich úpravní povrchových vôd za účelom zabezpečenia bezpečnej pitnej vody. Táto možnosť sa žiadateľom vytvára od piatka 21. decembra v rámci novo vyhlásenej výzvy číslo 47.

Celková alokácia výzvy je 25,37 mil. eur z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu predstavuje cca 30 mil. eur. Do kategórie oprávnených žiadateľov patria obce, združenia obcí, vlastníci verejných vodovodov vymedzení v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a právnické osoby oprávnené na podnikanie v oblasti verejných vodovodov vymedzené v zákone o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
Oprávnené na poskytnutie nenávratného finančného príspevku budú výlučne existujúce úpravne povrchových vôd, ktoré upravujú vodu z veľkokapacitných zdrojov povrchových vôd a zásobujú pitnou vodou nad 30 000 obyvateľov.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídle www.op-kzp.sk.