hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Do ochrany prírody a starostlivosti o vzácne druhy rastlín a živočíchov poputujú ďalšie európske peniaze

Ministerstvo životného prostredia SR plánuje poskytnúť v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia 30 mil. eur z Kohézneho fondu na dobudovanie sústavy Natura 2000 formou realizácie schválených dokumentov starostlivosti o chránené druhy a územia. Výzva číslo 49 bude pre žiadateľov otvorená od 31. decembra 2018.

Podporené budú výlučne projekty, ktoré sú v súlade s Prioritným akčným rámcom financovania Natura 2000 v Slovenskej republike pre EÚ programové obdobie 2014 – 2020 a zákonom o ochrane prírody a krajiny.
Oprávnené aktivity budú zamerané na zabezpečenie starostlivosti o chránené druhy a územia, najmä v sústave Natura 2000, ako aj v územiach medzinárodného významu.

Výzva číslo 49 je, na rozdiel od predchádzajúcej 22. výzvy, zameraná na  aktivity, ktoré podliehajú pravidlám štátnej pomoci. S cieľom zabezpečenia komplexnej starostlivosti o príslušné územie však tieto aktivity môžu byť v rámci projektu doplnené aj aktivitami, ktoré nepodliehajú pravidlám štátnej pomoci.

Alokácia predmetnej výzvy bude 30 mil. eur z Kohézneho fondu a spolu so zdrojmi spolufinancovania zo štátneho rozpočtu bude predstavovať cca 35,3 mil. eur. Oprávneným žiadateľom bude štátna rozpočtová/príspevková organizácia zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky s pôsobnosťou v oblasti ochrany prírody. Partnerom však môžu byť aj vlastníci alebo užívatelia pozemkov v chránenom území, vrátane tých, ktorí sú účastníkmi hospodárskej súťaže.

V rámci 49. výzvy Štátna ochrana prírody SR, ako poskytovateľ štátnej pomoci, poskytne zdroje EÚ aj podnikateľom, ktorí pracujú v lesoch a presadzujú prírode blízke metódy hospodárenia.

Aktivity, ktoré by mali byť realizované na vodných útvaroch (na zabezpečenie pozdĺžnej a laterálnej kontinuity), definovaných vo Vodnom pláne Slovenska, nie sú predmetom podpory tejto výzvy, keďže takýto typ aktivít je možné financovať prostredníctvom 17. výzvy.

Úplné znenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku bude dostupné na webovom sídlehttp://www.op-kzp.sk/vyzvy/aktualne-vyzvy/.