hlavná stránka
ikona InstagramInstagram | ikona FacebookFacebook | ikona hľadaťVyhľadávanie | iconEnglish

Ministerstvo životného prostredia SR
Námestie Ľudovíta Štúra 1
81235 Bratislava

zobrazenie na Google mape


Žiadosti o informácie podľa zákona 211/2000 - slobodný prístup k informáciám - podávajte tu
Oznamovanie podozrení z korupcie podľa zákona 300/2005 - trestný zákon - podávajte tu


Vrátnica - spojovateľ

telefón: 02/5956 1111


Podateľňa

Úradné hodiny v pracovných dňoch 7:30 - 15:00 (obedná prestávka 12:00 - 12:30). Dňa 18.7. 2024 bude podateľňa pre verejnosť otvorená v čase od 7:30 do 14:00, dňa 19.7.2024 v čase od 7:30 do 13:00. Pre informácie o zásielkach - telefón: 02/5956 2284 | e-mail:


Kontakt pre médiá

e-mail:


Elektronická schránka

na prijímanie elektronických podaní k agende MŽP SR: E0005579903


Identifikačné údaje

IČO: 42181810
DIČ: 2023106679


Telefónny zoznam

Organizačný útvar Kontaktná osoba (vedúci štátny zamestnanec) Telefónne číslo
Kontakt pre verejnosť 02/5956 2222
Kancelária ministra Rakovická Martina, Mgr., generálna riaditeľka
Sekretariát ministra sekretariát 02/5956 2306
Oddelenie vládnej a parlamentnej agendy

Lelkes Lehocká Magdaléna Mgr., vedúca oddelenia

02/5956 2213
Oddelenie protokolu Cisárová Zuzana, Mgr., vedúca oddelenia 02/5956 2470
Hovorca
Odbor krízového riadenia a bezpečnosti Ragan Branislav, Ing. PhD., riaditeľ odboru 02/5956 2420
Odbor vnútorného auditu Jakabová Viera, Ing., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2919
Odbor legislatívy Polášeková Andrea, Mgr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2345
Inštitút environmentálnej politiky Engeľ Marek, Ing., poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
02/5956 2468
Odbor výdavkových politík a hodnotenia vplyvov Mojzesová Kristína, Mgr., PhD., riaditeľka odboru 02/5956 2426
Odbor analýz verejných politík a prognóz Košíková Stella, Mgr., riaditeľka odboru 02/5956 2432
Odbor koordinácie environmentálnej politiky SR Fischerová Mária, RNDr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 02/5956 2455
Oddelenie infringementov Rohaľová Lucia, Ing. JUDr., vedúca oddelenia 02/5956 2331
Štátny tajomník I Kuffa Filip, Ing. et Ing.
sekretariát 02/5956 2087
Kancelária štátneho tajomníka

László Tatiana, Mgr.

02/5956 2393

Štátny tajomník II Kuffa Štefan, PhDr.
Kancelária štátneho tajomníka Moravčíková Ružena, PhDr. 02/5956 2491
Generálny tajomník služobného úradu Chovan Marek, JUDr., PhD.
Kancelária generálneho tajomníka Siváček Martin, JUDr., riaditeľ 02/5956 2020
Oddelenie koordinácie štátnej správy a rezortných záležitostí Munková Nikola, Mgr., vedúca oddelenia 02/5956 2122
Osobný úrad Heribanová Gabriela, JUDr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2117
Oddelenie personalistiky Puchalová Mária, Mgr., vedúca oddelenia 02/5956 2387
Odbor verejného obstarávania Kopiarová Hana, Ing., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky 02/5956 2115
Sekcia vnútornej správy a verejného obstarávania Kubáň Jakub, JUDr., generálny riaditeľ
02/5956 2330
Odbor hospodárskej správy a prevádzky Olachová Ľubomíra, Mgr., riaditeľka odboru 02/5956 2321
Odbor práva Glonek Jakub, JUDr., riaditeľ odboru
02/5956 2412
Oddelenie sťažností a petícií Domsitzová Zuzana, Ing., vedúca oddelenia 02/5956 2604
Sekcia ochrany prírody a biodiverzity Mičová Paula, Mgr., PhD. poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky sekcie 02/5956 4336
Odbor ochrany prírody Durkošová Jana, RNDr., riaditeľka odboru 02/5956 2211
Odbor regulácie obchodu s ohrozenými druhmi Blatnická Martina, Mgr., riaditeľka odboru 02/5956 2422
Odbor štátnej správy ochrany prírody a krajiny Tomkuliak Matúš, JUDr., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 02/5956 2644
Odbor ochrany biodiverzity a krajiny Maňka Peter, Ing., PhD., riaditeľ odboru 02/5956 2413
Sekcia národných parkov Kyšeľa Kamil, Ing., PhD. poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa sekcie 02/5956 2571
Odbor riadenia národných parkov Hančinský Dávid, Bc. poverený zastupovaním riaditeľa odboru 02/5956 2579
Odbor projektov národných parkov Filagová Žofia, Mgr. poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 02/5956 2567
Referát koordinácie projektu LIFE IP - NATURA 2000 SVK Šutriepka Michal, RNDr., PhD. 02/5956 2188
Sekcia vôd Novák Vladimír, Ing., generálny riaditeľ sekcie 02/5956 3101
Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva Ganse Gabriela, Ing., riaditeľka odboru 02/5956 3107
Odbor strategického vodného plánovania Vikukelová Viera, Ing., riaditeľka odboru 02/5956 3105
Odbor manažmentu povodí a ochrany pred povodňami Šiatkovský Juraj, Ing., riaditeľ odboru 02/5956 3103
Sekcia zmeny klímy a ochrany ovzdušia Jozef Škultéty, Ing., CSc., poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa
02/5956 2246
Odbor globálnej politiky zmeny klímy a adaptácie Škultéty Jozef, Ing., CSc., riaditeľ odboru 02/5956 2246
Odbor politiky znižovania emisií skleníkových plynov Lacena Šimon, Ing., riaditeľ odboru 02/5956 2143
Odbor ochrany ovzdušia Kocunová Zuzana, Ing., riaditeľka odboru 02/5956 2271
Referát koordinácie projektu LIFE IP - Zlepšenie kvality ovzdušia 02/5956 2731
Sekcia geológie a prírodných zdrojov Maťová Viera, RNDr., poverená vykonávaním funkcie generálnej riaditeľky 02/5956 4113
Odbor geológie Vojtko Peter, Mgr., PhD., riaditeľ odboru 02/5956 4105
Odbor environmentálnej geológie Kostolányi Marián, RNDr., riaditeľ odboru 02/5956 4223
Oddelenie implementácie geologických projektov Hanuščáková Valéria, Ing., vedúca oddelenia 02/5956 4222
Odbor štátnej geologickej správy Maťová Viera, RNDr., 02/5956 4107
Sekcia obehového hospodárstva Trosko Tomáš, Ing., poverený vykonávaním funkcie generálneho riaditeľa 02/5956 4300
Sekcia obehového hospodárstva sekretariát Mikeska Oľga 02/5956 4301
Odbor obehového hospodárstva Špalková Viera, Ing., PhD., riaditeľka odboru 02/5956 4335
Odbor odpadového hospodárstva Šuplatová Eleonóra, Mgr., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 02/ 5956 4310
Odbor environmentálnych rizík a biologickej bezpečnosti Čajková Henrieta, Ing., riaditeľka odboru 02/5956 4302
Sekcia posudzovania vplyvov na životné prostredie Jankovičová Katarína, Ing., generálna riaditeľka sekcie
02/5956 2201
Sekretariát Jediná Katarína 02/5956 2200
Odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie Németh Tibor Ing., riaditeľ odboru 02/5956 2498
Odbor kontroly projektov posudzovania vplyvov na ŽP 02/5956 2800
Odbor integrovanej prevencie Bohers Anna, RNDr., PhD. - poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 02/5956 2487
Centrum pre najlepšie dostupné techniky (BAT Centrum) Burda Cyril, Ing., vedúci oddelenia 0917 240 183
Sekcia environmentálnych programov, projektov a zahraničných vzťahov Škrabáková Monika, Ing., generálna riaditeľka 0906 314 400
Sekcia environmentálnych programov, projektov a zahraničných vzťahov sekretariát Lukácsová Barbora 0906 314 411
Sekcia environmentálnych programov, projektov a zahraničných vzťahov sekretariát Petrášová Kristína, Mgr. 0906 314 412
Odbor metodiky a programovania Chrenková Kušnírová Elena, Ing. poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru 0906 314 300
Oddelenie metodiky Veselka Jozef, RNDr., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 313
Oddelenie programovania Molnárová Miloslava, Mgr. PhD., poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia 0906 314 229
Oddelenie programov nadnárodnej spolupráce Gogová Miroslava, Mgr., vedúca oddelenia 0906 314 008
Odbor prierezových činností Malaga Matej, Ing. poverený vykonávaním funkcie riaditeľa 0906 314 287
Oddelenie monitorovania a hodnotenia Kulla Stanislav, Ing., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 260
Oddelenie technickej pomoci Kavec Zdenko, Mgr., vedúci oddelenia 0906 314 600
Oddelenie koordinácie auditov a finančného riadenia Kováč Peter, Ing., vedúci oddelenia 0906 314 200
Oddelenie právnej podpory a verejného obstarávania Bukovský Ivan, Mgr. LL.M., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 262
Oddelenie koordinácie implementácie Plánu obnovy a odolnosti Szabó Anikó, Ing., poverená vykonávaním funkcie vedúcej oddelenia 
Odbor posudzovania projektov Lakota Peter, JUDr., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 0906 314 500
Oddelenie posudzovania projektov I. Geschwandtner Michal, Ing., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 288
Oddelenie posudzovania projektov II. Szabo Tomáš, Ing. poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 291
Odbor implementácie projektov Halaška Jozef, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 0906 314 140
Oddelenie implementácie projektov I. Kokuľa Pavel, Ing., PhD., MBA, poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 148
Oddelenie implementácie projektov II. Lupták Jakub, Ing., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 138
Oddelenie implementácie projektov III. Halaška Jozef, Ing., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 175
Oddelenie implementácie projektov IV. Barát Erik, Mgr., poverený vykonávaním funkcie vedúceho oddelenia 0906 314 143
Odbor koordinácie záležitostí EÚ Šurina Ondrej, Ing. , poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 02/5956 2500
Odbor zahraničných vzťahov Korbíniová Petra, Ing., poverená vykonávaním funkcie riaditeľky odboru
Sekcia ekonomiky Hlavenková Renáta, Ing., generálna riaditeľka
02/5956 2305
Odbor rezortného rozpočtu Kauzalová Jana, Ing., riaditeľka odboru 02/5956 2714
Referát financovania úradu
Sekcia informatiky Mihalkovič Pavol, Ing., generálny riaditeľ sekcie
02/5956 2050
Odbor rozvoja IKT Dinka Tomáš, Bc. 02/5956 2052
Odbor stratégie IKT Hrabčák Richard, Ing., poverený vykonávaním funkcie riaditeľa odboru 02/5956 2053
Odbor Help Desk


Odbory starostlivosti o životné prostredie Okresných úradov
Kontakty nájdete na stránke ministerstva vnútra


Organizácie rezortu